Kaśka Borek

Dla opiekuna osoby niepełnosprawnej

Opiekunowie, którzy po śmierci podopiecznych stracą min. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, mogą starać się o zasiłek dla bezrobotnych lub o świadczenie Fot. 123rf Opiekunowie, którzy po śmierci podopiecznych stracą min. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, mogą starać się o zasiłek dla bezrobotnych lub o świadczenie przedemerytalne
Kaśka Borek

Od 1 stycznia 2017 możesz otrzymać zasiłek dla bezrobotnych lub świadczenie przedemerytalne

Tracisz prawo między innymi do świadczenia pielęgnacyjnego z powodu śmierci osoby niepełnosprawnej? Od 1 stycznia 2017 roku możesz otrzymać zasiłek dla bezrobotnych lub świadczenie przedemerytalne.
To jest nowość, o której pisaliśmy zanim jeszcze w ogóle weszła w życie. Ponieważ jednak często o nią pytacie, przypominamy, kogo dotyczą korzystne zmiany oraz jakie warunki trzeba spełnić, by otrzymać finansową pomoc.

Na podstawie jakich przepisów

Opiekunowie osób niepełnosprawnych, którzy po śmierci podopiecznych stracą między innymi prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, będą mogli ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych lub o świadczenie przedemerytalne.

Takie rozwiązanie przewiduje nowelizacja (czyli najprościej tłumacząc: wprowadzanie zmian lub uzupełnień do obowiązujących ustaw i zarządzeń) ustawy o promocji zatrudniania i instytucjach rynku pracy oraz ustawy o świadczeniach przedemerytalnych.

Kto ma prawo do zasiłku dla bezrobotnych

Aby uzyskać prawo do zasiłku dla bezrobotnych, należy pobierać:

Prawo do świadczenia przedemerytalnego

Natomiast aby nabyć prawo do świadczenia przedemerytalnego, należy łącznie spełnić następujące warunki:

  1. zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy w ciągu 60 dni od dnia ustania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna w związku ze śmiercią osoby, nad która była sprawowana opieka,
  2. do dnia ustania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna pobierać je nieprzerwanie przez okres co najmniej 365 dni,
  3. do dnia ustania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna - trzeba:

Uwaga!

  1. Przyznanie świadczenia przedemerytalnego musi być poprzedzone rejestracją w urzędzie pracy jako bezrobotny i pobieraniem zasiłku dla osób bezrobotnych przez okres co najmniej 180 dni .
  2. Pamiętajcie: aby nabyć prawo do świadczenia przedemerytalnego, należy spełnić wymienione przez nas warunki łącznie - czyli nie wystarczy, że spełnimy jeden. Zwracamy na to uwagę, bo często zapominacie właśnie o tym warunku.

Nowe prawo już obowiązuje

Jak zaznaczyliśmy: zmiana ustawy weszła w życie 1 stycznia 2017 roku.

WAŻNE INFORMACJE

Czym jest niepełnosprawność
Niepełnosprawność oznacza trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, w szczególności powodującą niezdolność do pracy. Zgodnie z kryterium ustawowym niepełnosprawność to niemożność efektywnego pełnienia ról społecznych. To znaczy wypełniania zobowiązania wynikającego z zajmowanej pozycji społecznej przy korzystaniu przez osobę z przysługujących jej przywilejów i praw, a więc niemożność bądź trudności w codziennej aktywności i uczestnictwie wynikające z naruszenia sprawności organizmu.

Uwaga! Zgodnie z obowiązującym prawem ocena stanu zdrowia nie jest jedynym wyznacznikiem. Orzecznictwo o niepełnosprawności uwzględnia zarówno fizyczne, psychiczne, jak i społeczne aspekty funkcjonowania człowieka. Wystąpienie tylko jednego z elementów, na przykład naruszenia sprawności organizmu (my nazywamy to chorobą), nie musi więc oznaczać, że mamy do czynienia z niepełnosprawnością. Natomiast intensywność tego czynnika nie wpływa bezpośrednio na ustaloną niepełnosprawność lub jej stopień - jeżeli w następstwie jego występowania nie dochodzi do istotnych ograniczeń w sferze społecznej albo zawodowej.

Niepełnosprawność - kto o niej orzeka
W celach pozarentowych orzekają o niej:

Postępowanie orzecznicze, służące ustaleniu niepełnosprawności lub jej stopnia jest dwuinstancyjne i zespołowe (w posiedzeniu składu orzekającego zespołu powiatowego i wojewódzkiego uczestniczy co najmniej dwóch specjalistów - członków zespołu orzekającego).

Zasiłek stały też jest na nowych zasadach

Obowiązują bardziej korzystne warunki jego przyznawania.
Osoby oczekujące na wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub o przyznanie świadczenia uzależnionego od niezdolności do pracy mogą złożyć w ośrodku pomocy społecznej wniosek o przyznanie zasiłku stałego, do którego dołączą potwierdzenie złożenia wniosku o wydanie/przyznanie tego orzeczenia/świadczenia.
Ośrodek pomocy społecznej przeprowadzi rodzinny wywiad środowiskowy i zawiesi postępowanie do czasu dostarczenia orzeczenia. Gdy osoba nie będzie spełniała na przykład kryterium dochodowego, ośrodek odmówi przyznania zasiłku stałego.

Po otrzymaniu orzeczenia.
Po otrzymaniu orzeczenia o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności albo o całkowitej niezdolności do pracy osoba ubiegająca się o zasiłek stały powinna je złożyć w ośrodku pomocy w ciągu 60 dni od otrzymania. OSP przyzna zasiłek stały wstecz - od miesiąca, w którym złożono wniosek o przyznanie zasiłku stałego z wymienionym potwierdzeniem. Złożenie orzeczenia po upływie 60 dni będzie skutkować przyznaniem zasiłku stałego od miesiąca, w którym je dostarczono.

Co w okresie oczekiwania na wydanie orzeczenia?
Czekając na nie, będzie można otrzymywać świadczenie w postaci zasiłku okresowego z urzędu - bez konieczności składania wniosku o jego przyznanie. W ten sposób ten, kto spełnia warunki do objęcia pomocą społeczną, nie będzie pozbawiony pieniędzy.

Ale ta procedura będzie dotyczyła także innych osób!
Na mocy przepisu przejściowego będzie stosowana do osób, które złożyły wniosek o przyznanie zasiłku stałego przed 1 stycznia 2017 roku. Też będą miały 60 dni na dostarczenie wskazanego potwierdzenia bez konsekwencji dla późniejszej daty ustalenia prawa do zasiłku stałego.

Odwołanie od orzeczenia
Twoich oczekiwań nie spełnia orzeczenie wydane przez powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności? Odwołujesz się do wojewódzkiego zespołu - ale za pośrednictwem tego powiatowego zespołu, który wydał orzeczenie. Jeśli negatywną dla ciebie decyzję wydał wojewódzki zespół, odwołujesz się do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych - ale za pośrednictwem tego wojewódzkiego zespołu, który je wydał.
Uwaga! Wyjątek dotyczy orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień. Od orzeczenia powiatowego zespołu w tym zakresie odwołanie nie służy.

Kaśka Borek

Zawodowo obecnie zajmuję się przede wszystkim szeroko pojętym poradnictwem. Jestem otwarta na ludzi i świat, ciekawa wydarzeń. Chcę zrozumieć innych, poznać ich intencje, zainteresowania i kłopoty.
Prywatnie interesuję się sportami ekstremalnymi i aranżacją wnętrz.

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.