GMINA POCZESNA

Czytaj dalej

GMINA POCZESNA

Pierwsze zapisy o gminie Poczesna, a dokładnie o miejscowości Wrzosowa, pojawiły się w kronikach Jana Długosza. Było to w połowie XV w. Wieś stanowiła własność Jakuba Trebki. W 1581r. znajdowała się w posiadaniu dwóch rodzin szlacheckich. Z historycznych przekazów wiemy, że we Wrzosowej czynna była wówczas huta szkła.
Śledząc historię i dzieje gminy, nie można nie wspomnieć, że z tej pocześniańskiej Ziemi wyrosło wielu znakomitych gospodarzy, księży, fachowców, intelektualistów, nauczycieli, inżynierów, lekarzy.
Obecnie gmina Poczesna ma powierzchnią ogółem: 60,13 km kw., co stanowi ok. 0,5 proc. powierzchni woj. śląskiego, a na koniec 2017 roku – 12 600 mieszkańców. W gminie Poczesna znajduje się 15 sołectw i Osiedle: Bargły; Brzeziny Kolonia; Brzeziny Nowe z miejscowością Sobuczyna; Huta Stara A; Huta Stara B; Huta Stara B – Osiedle; Kolonia Poczesna; Korwinów; Mazury z miejscowością Młynek; Michałów; Nierada; Nowa Wieś; Poczesna; Słowik; Wrzosowa; Zawodzie z miejscowościami Borek i Dębowiec Jest gminą podmiejską. Bardzo atrakcyjną szczególnie dla osób, które pracując w mieście pragną zamieszkać w otoczeniu zieleni i spokoju. Nic więc dziwnego, że na przestrzeni ostatnich kilku lat włodarze gminy Poczesna zaobserwowali i nadal obserwują wzrost liczby ludności. Wójt Krzysztof Ujma, dba o to aby mieszkańcom żyło się nie tylko wygodniej (np. autobusy MPK dojeżdżają do wszystkich sołectw gminy Poczesna), aktywniej (powstają boiska, siłownie zewnętrzne, ścieżki rowerowe), ale przede wszystkim bezpieczniej. Wciąż powstają nowe chodniki przy drogach, w najnowszy sprzęt, samochody bojowe wciąż doposażane są Ochotnicze Straże Pożarne. Na trasie DK1 powstają przejścia dla pieszych, sygnalizacje świetlne. Prężnie działa komisariat policji.

OŚWIATA
Przed wprowadzenie reformy na terenie gminy funkcjonowało: 5 przedszkoli publicznych, jeden oddział przedszkolny i 1 przedszkole niepubliczne oraz 5 szkół podstawowych w tym 3 funkcjonujące w zespołach jak również 3 gimnazja w tym 2 funkcjonujące w zespołach szkół. Po wprowadzeniu reformy od 1 września 2017r. ilość przedszkoli nie uległa zmianie pozostało 5 przedszkoli publicznych, 1 oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Nieradzie, 1 przedszkole niepubliczne. Natomiast zespoły szkół przekształciły się w szkoły podstawowe, a jedno gimnazjum zostało włączone do szkoły podstawowej.
Obecnie na terenie gminy działają:
Szkoła Podstawowa im.Gustawa Morcinka w Poczesnej
Szkoła Podstawowa im.Kazimierza Wielkiego w Hucie Starej B
Szkoła Podstawowa im.Mikołaja Kopernika we Wrzosowej
Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Słowiku
Szkoła Podstawowa w Nieradzie
Na dzień 1 stycznia 2018 roku szkoły podstawowe liczą 44 oddziały z 711 uczniami, oddziały gimnazjalne liczą 9 oddziałów z 166 uczniami.
Szkoły uczestniczą w różnych projektach i programach krajowych i zagranicznych.

KULTURA i PROMOCJA
Na terenie gminy Poczesna działa Gminne Centrum Kultury Informacji i Rekreacji, w ramach którego funkcjonują takie zespoły jak: „Błysk”, „Takt”, „Tęcza”. Prężnie rozwija się również Szkoła Tańca Towarzyskiego „Grand Dance” oraz Zespół Śpiewaczy „Kwiaty Jesieni”. GCKIiR ma również pod swoją opieką Młodzieżową Orkiestrę Dętą. W ramach GCKIiR działa, powstały 20 lat temu we Wrzosowej, Zespół Folklorystyczny „Wrzosowianie”, który rozsławia gminę Poczesna nie tylko w kraju, ale również za granicą. Wśród wielu wyróżnień i nagród, które otrzymali „Wrzosowianie” znajduje się również statuetka Jurajski Produkt Roku.
W GCKIiR funkcjonuje pracownia plastyczna, muzyczna oraz Koło Teatralne. Centrum prowadzi świetlice: w Bargłach, Brzezinach Nowych, Słowiku, Hucie Starej B, Wrzosowej. A nad świetlicami wiejskimi w: Nieradzie, Nowej Wsi, Mazurach, Korwinowie, Hucie Starej A – GCKIiR sprawuje opiekę merytoryczną.
Oprócz działalności Centrum Kultury, organizowane są także inne imprezy kulturalne, które integrują społeczność, m.in. Dni Gminy Poczesna, Dzień Kobiet, Dzień Edukacji Narodowej, Dożynki. W kalendarz gminnych imprez na stałe wpisały się obchody świąt patriotycznych m.in.: 1 Marca, 3 Maja, 15 Sierpnia, 11 Listopada...
Samorząd gminy Poczesna wydaje - bezpłatną – gazetę „SPOIWO”, w której zamieszcza wydarzenia z gminy i regionu.
Od 2016 roku Wójt gminy Poczesna przyznaje „SYDERYTY”, statuetki, którymi nagradzane są osoby lub instytucje, które w sposób szczególny przyczyniają się do promocji gminy Poczesna.
Na terenie gminy Poczesna działa Gminna Biblioteka w Poczesnej z filiami w Nieradzie, w Hucie Starej B, we Wrzosowej.

GOPS w latach 1998-2017
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej został powołany 1 sierpnia 1990 r. na podstawie przepisów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Jest gminną jednostką organizacyjną, która realizuje zadania własne i zlecone gminie w zakresie pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz innych zadań przewidzianych przepisami prawa do realizacji przez jednostki pomocy społecznej. W 2011 r. został utworzony Zespół Interdyscyplinarny, którego celem jest podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Współpracuje m.in. z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie, ze Starostwem Powiatowym w Częstochowie z Bankiem Żywności, ze schroniskami w Mariance Rędzińskiej i Lubojence oraz Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

SPORT, ZABYTKI, TURYSTYKA
Na terenie gminy Poczesna działają kluby sportowe: Ludowy Klub Sportowy „GROM - ZŁOTA DAMA” sekcja warcabów, tenisa stołowego, piłki siatkowej; Gminny Klub Sportowy „GROM” sekcja piłki nożnej; Klub Sportowy „OLIMPIA” sekcja piłki nożnej; Uczniowski Klub Sportowy „JUNIOR” sekcja badmintona; Parafialny Klub Sportowy „VICTORIA” sekcja speedrowera; Stowarzyszenie „SPARTA” sekcja taekwondo. Kluby biorą udział w turniejach i rozgrywkach na szczeblu gminnym, powiatowym, wojewódzkim oraz w mistrzostwach Polski. Wójt gminy Poczesna corocznie ogłasza otwarte konkursy na realizację zadań w dziedzinie kultury fizycznej i sportu. W 2018 roku, na terenie gminy Poczesna odbywać się będą europejskie zawody speedrowerowe.
Z inicjatywy Wójta gminy Poczesna od 2014 roku organizowana jest Poczesna Jura Cup – Mistrzostwa Samorządowców w Badmintonie.
Na terenie gminy Poczesna warto odwiedzić zabytkowy kościół w Poczesnej, kościół parafialny we Wrzosowej i w Nieradzie, kapliczki przydrożne w Poczesnej, Nowej Wsi i Wrzosowej, zespół pałacowo-parkowy w Korwinowie, dwór z pozostałościami parku w Hucie Starej B, budynek dawnej ochronki z pozostałościami parku we Wrzosowej oraz zespół dawnego osiedla fabrycznego Fabryki Portland-Cementu we Wrzosowej.
Niewielka odległość od miasta Częstochowa stwarza możliwości rozwoju sieci hotelarsko-turystyczno-gastronomicznej, a bliskość rzeki Warty i cennych przyrodniczo terenów stwarza doskonałe warunki do wędrowania i wypoczynku. Można spotkać tu doskonałe tereny do uprawiania turystyki pieszej jak i rowerowej. Przez teren gminy Poczesna przebiega Szlak Rowerowy Przełomu Warty, w miejscowości Słowik 3,0km., Korwinów 4,0 km., Zawodzie 8,0km. Ciekawostka: jeden z mieszkańców Bargłów prowadzi prywatne ZOO, gdzie m.in. można oglądać alpagi.
Powstały też siłownie zewnętrzne oraz place zabaw: w Hucie Starej B, w Nieradzie, w Poczesnej, Brzezinach Nowych, Słowiku, Wrzosowej, Bargłach, Nowej Wsi, Zawodziu.
Popołudniami lub w dni wolne od pracy, mieszkańcy gminy Poczesna mają możliwość korzystać z obiektów sportowych: nowoczesnej hali w Poczesnej oraz boisk: w Słowiku, Poczesnej, Nieradzie, Wrzosowej, Hucie Starej B i toru speedrowerowego w Bargłach. A w Słowiku i Hucie Starej B - z kortów tenisowych. Mamy też amfiteatry.

OCHRONA ŚRODOWISKA
Na terenie gminy w miejscowości Poczesna występuje obszar Natura 2000 - jest to rozległy kompleks łąkowo-leśny na terenach po dawnej eksploatacji rud żelaza, o powierzchni 39,2 ha. Teren w 77% pokrywają siedliska łąkowe i zaroślowe, pozostałą część obszaru zajmują siedliska rolnicze. Szatę roślinną tworzą duże powierzchnie łąk, zbiorowisk szuwarowych oraz różnej wielkości słabo wykształcone zagajniki z młodym drzewostanem osikowym i brzozowym, nawiązujące warunkami siedliskowymi i składem florystycznym do lasów łęgowych i grądów.Siedliska najwartościowszych przyrodniczo łąk trzęślicowych są wykształcone typowo i dobrze zachowane. Należy podkreślić duże bogactwo florystyczne i liczny udział wielu gatunków chronionych i rzadkich, takich jak: kosaciec syberyjski, mieczyk dachówkowaty, goryczka wąskolistna, sierpik barwierski i kukułka szerokolistna. Teren ten posiada także duże walory krajobrazowe. Wschodnie obrzeża gminy zostały włączone do Parku Krajobrazowego „Orlich Gniazd”. Ponadto na terenie gminy Poczesna utworzono 1 pomnik przyrody – dąb szypułkowy w m. Zawodzie – o obwodzie pnia ok. 350 cm. Na szczególną uwagę zasługują torfowiska wysokie i przejściowe, które wykształciły się w lesie, w sposób naturalny i antropogeniczny (zapadliska pokopalniane). Ekosystemy te są miejscem występowania różnych gatunków ptaków, w tym również żurawi. Torfowiska na terenie gminy Poczesna zostały uznane za użytki ekologiczne „Zapadliska ” oraz „Zapadliska I” - są położone w obrębie Zawodzie.
„Zapadliska” oraz „Zapadliska I” łączą się ze sobą tworząc integralną całość o powierzchni 31,97 ha. Odcinek Warty, która przepływa przez teren naszej gminy, jest niezwykle malowniczy.
Gmina dba o ekologię. Od 2008 roku wprowadzono na terenie gminy Poczesna Program Ograniczenia Niskiej Emisji, który skutkował wymianą tradycyjnych kotłów na ekologiczne.
Od 2017 roku gmina Poczesna weszła w program Odnawialnych Źródeł Energii.

INWESTYCJE i KOMUNIKACJA
Na terenie gminy Poczesna działa komunikacja miejska. Obecne linie: 53, 65, 68, 69, 25

Najważniejsze inwestycje od 2008:
Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Poczesna;
Adaptacja pomieszczeń po byłej szkole na Wiejskie Centrum Kultury i Rekreacji w Bargłach;
Budowa Kompleksu Boisk Sportowych Orlik przy Zespole Szkół w Hucie w Hucie Starej B;
Modernizacja budynku Gminnego Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Poczesnej;
Budowa Szkoły Podstawowej i Sali gimnastycznej dla Zespołu Szkół w Poczesnej;
Rozbudowa świetlicy środowiskowej w miejscowości Nowa Wieś gmina Poczesna;
Budowa obiektów sportowych i małej architektury do użytku publicznego w miejscowości Słowik;
Dostosowanie Ośrodka Zdrowia w Poczesnej do standardów medycznych i sanitarnych;
„Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzezinach Nowych, Brzezinach Kolonii, Sobuczynie i we Wrzosowej;
Przebudowa mostu na rzece Warcie w ciągu drogi gminnej Zawodzie-Korwinów po powodzi;
Przebudowa skrzyżowania o ruchu okrężnym (ronda) wraz z budową parkingu;
Remont dróg, chodników i placów postojowych w osiedlu w miejscowości Huta Stara B – II etap;
Przebudowa ciągu dróg w m. Słowik, ul. Równoległa (0+166-0+350 i 0+450-1+850) i ul. Spacerowa (0+000-0+800) o długości 2,384km;
Remont kładki po powodzi na rzece Warcie w miejscowości Korwinów ul. Stacyjna km 749+700, długości 32,00 m;
Modernizacja drogi dojazdowej do pól Zawodzie i Korwinów na odcinku od km 0+000 do km 0+448 i od km 0+496 do km 0+920 wraz z remontem przepustów Nr 1 i 2;
„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bargły, Michałów i Nierada wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 904 będącej drogą dojazdową do budowanej autostrady A1 w gminie Poczesna;
„Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 904 w gminie Poczesna”;
Remont dróg gminnych nr 32 ul. Tkacka i Konwaliowa w km 0+120-2+536 w miejscowościach Huta Stara „A” - Sobuczyna;
Remont parkingu i zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Urzędzie Gminy Poczesna;
Zagospodarowanie terenu centrum miejscowości Słowik w Gminie Poczesna;
Remont parkingów i chodników w centrum Wrzosowej;
Remont ul. Górnej w miejscowości Kolonia Poczesna od 0+000 do 0+487;
„Remont pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 1058S na odcinku Brzeziny Kolonia (ul. Staszica) – Wrzosowa (ul. Sabinowska);
wraz ze Starostwem Powiatowym „Przebudowa drogi powiatowej nr 1057S w km 0+050 – 0+880 w m. Wrzosowa gmina Poczesna” w tym przebudowa sieci elektroenergetycznej, sanitarnej, wodociągowej, budowa chodników oraz dwóch rond.

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.