Materiał informacyjny

Zostań jednym z nas!

Zostań jednym z nas!
Materiał informacyjny

Areszt Śledczy w Suwałkach prowadzi nabór kandydatów do służby.
Poszukujemy funkcjonariuszy o zróżnicowanym wykształceniu i specjalizacji.
Ta oferta jest dla Ciebie! Pozwól nam wydobyć Twój potencjał!

Ta oferta jest dla Ciebie! Pozwól nam wydobyć Twój potencjał!

Lubisz wyzwania?
Szukasz ciekawej pracy?
Oczekujesz stabilnego zatrudnienia??
Wstąp w szeregi Służby Więziennej!

Obecnie poszukujemy:
• strażnika działu ochrony,
• psychologa działu penitencjarnego,

OFERUJEMY:OFERUJEMY:

• stałą pracę,
• pewną wypłatę comiesięcznego uposażenia,
• możliwość rozwoju zawodowego,
• awanse związane z podwyższaniem uposażenia.

Oprócz miesięcznych uposażeń dodatkowo oferujemy:
• wypłatę raz w roku dopłaty do wczasów dla funkcjonariusza i członków jego rodziny,
• wypłatę raz w roku dopłaty do przejazdu środkami transportu publicznego dla funkcjonariusza i członków jego rodziny,
• ryczałt za dojazd do miejsca pełnienia służby,
• wypłatę dodatkowego uposażenia w postaci nagrody rocznej,
• wypłatę raz w roku równoważnika za umundurowanie,
• nagrody uznaniowe, nagrody jubileuszowe,
• dla funkcjonariuszy przechodzących do służby stałej zasiłek na zagospodarowanie,
• dla funkcjonariuszy w służbie stałej: comiesięczny równoważnik z tytułu braku mieszkania lub uzyskanie pomocy finansowej na zakup mieszkania.

II. WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM:
W Służbie Więziennej może pełnić służbę osoba:
1. posiadająca obywatelstwo polskie;
2. posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej;
3. korzystająca z pełni praw publicznych;
4. która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;
5. która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;
6. dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;
7. posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;
8. posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby w formacji uzbrojonej, podległej szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotowa jest się podporządkować.

III. WYMAGANE DOKUMENTY ORAZ TERMIN I MIEJSCE ICH SKŁADANIA:
Kandydat do służby składa następujące dokumenty:
1. podanie o przyjęcie do służby kierowane do Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Olsztynie ze wskazaniem stanowiska, na które aplikuje;
2. wypełnioną ankietę personalną;
3. kserokopie świadectw pracy lub służby;
4. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie (w tym świadectwo ukończenia szkoły średniej, również w przypadku posiadania wykształcenia wyższego), kwalifikacje zawodowe i specjalistyczne (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej);
5. zaświadczenie o uregulowanym stosunku do służby wojskowej wydane przez Wojskowe Centrum Rekrutacji właściwe dla miejsca zamieszkania kandydata;
6. kserokopię książeczki wojskowej;
7. oświadczenie kandydata o zdolności do przystąpienia do testu sprawności fizycznej;
8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury kwalifikacyjnej dla kandydatów w Służbie Więziennej.

Wymagane dokumenty należy przesyłać za pośrednictwem poczty na adres:

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Olsztynie
Aleja Józefa Piłsudskiego 3,
10-575 Olsztyn


ISTNIEJE RÓWNIEŻ MOŻLIWOŚĆ ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW W SIEDZIBIE ARESZTU ŚLEDCZEGO W SUWAŁKACH (16-400 Suwałki, ul. Wojska Polskiego 29).

Dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do Aresztu Śledczego w Suwałkach, poszczególne etapy kwalifikacyjne odbędą się na terenie województwa podlaskiego.

Zapoznaj się z poniższym ogłoszeniem o naborze:
https://www.sw.gov.pl/praca-oferty/areszt-sledczy-w-suwalkach
Dodatkowe pytania dotyczące naboru można kierować na adres e-mail:
[email protected]
lub pod nr telefonu: 87 565 25 06, 87 565 25 07, 87 565 25 08, 87 565 25 09
(od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30).
Zostań jednym z nas i wstąp do Służby Więziennej!


Zostań jednym z nas!


TARGI PRACY SUWAŁKI
Suwałki Plaza

poziom 1 koło zjeżdżalni
24-25 lutego 2023
godz. 11.00-17.00

Materiał informacyjny

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.